คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การประชุม Japanese Society of International Rehabilitation Congress (JSIR-congress 2020)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์นิอร ชุมศรีหัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ และ อาจารย์ ดร.ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับเชิญเป็น guest speaker ในการประชุม Japanese Society of International Rehabilitation Congress (JSIR-congress 2020): ในหัวข้อ Supporting the elderly in community; Contribution of professions โดยเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสหสาขา ผ่านการบูรณาการวิชาการสู่ชุมชนและงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียนผ่านทางระบบ zoom online

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน