คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรรญา พันธุ์ชะเอม

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ ” คุณ วรรญา พันธุ์ชะเอม ” ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 590xxx ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ในการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ประเภท นวัตกรรม (IVT) เรื่อง สามดาวกลับบ้านได้ ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 Plus ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (วันพยาบาลสากล)
ปัจจุบัน คุณวรรญา พันธุ์ชะเอม ปฏิบัติงานแผนกสูติกรรมและนรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี