มหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมสูงวัย (ครั้งที่ 4)

     วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำนักศึกษาหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program จัดโครงการ มหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมสูงวัย (ครั้งที่ 4) ณ บ้านพักคนชรา บ้านศิริวัฒนธรรม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”