คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Physical Therapy Techniques to Inblocked the Milk Ducts

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Physical Therapy Techniques to Inblocked the Milk Ducts

          เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ คลินิกกายภาพบำบัดจันทอุดม จ.ระยอง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Physical Therapy Techniques to Inblocked the Milk Ducts ซึ่งได้ให้ความรู้แก่นักกายภาพบำบัดในเรื่อง การนำเครื่องอัลตราซาวด์ทางกายภาพบำบัดเข้ามาประยุกต์ใช้ในการลดปวดและคลายกล้ามเนื้อ ร่วมกับเทคนิคการระบายน้ำนมด้วยมือ ซึ่งให้ผลการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน