โครงการ“Health Sciences พัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริมสุขภาพ”

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

     ทางสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัด โครงการ“Health Sciences พัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริมสุขภาพ” เพื่อพัฒนานักศึกษาในการพัฒนาตนเอง การอนุรักษ์ธรรมชาติ จิตอาสา และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาในทุกหลักสูตร โดยประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้

     กิจกรรมที่ 1  “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิทย์สุขภาพรุ่นใหม่ตามแนวทางหลักคริสตธรรม” ผ่านทาง MS Teams โดยได้รับเกียรติจากท่าน ศาสนาจารย์ จิรยุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสก มหาวิทยาลัยคริสเตียน มาบรรยายในหัวข้อ “หลักคริสตธรรมสำหรับพัฒนาศักยภาพนักวิทย์สุขภาพรุ่นใหม่” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา จัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     กิจกรรมที่ 2  “กิจกรรมวิทย์สุขภาพอาสา ร่วมใจอนุรักษ์ธรรมชาติ” ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565 เวลา 7.30 – 8.30 น. โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกหลักสูตรร่วมกันปลูกต้นหางนกยูง ณ.พื้นที่หลังมหาวิทยาลัยคริสเตียน

     กิจกรรมที่ 3  “กิจกรรมกีฬาฮาเฮ สานสัมพันธ์ชาววิทย์สุขภาพ” ณ. สนามกีฬาในร่ม ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 – 16.30 น. โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้ง 4 หลักสูตรร่วมเล่นเกมส์อย่างสนุกสนานและได้รับของรางวัลมากมาย

     กิจกรรมที่ 4 “กิจกรรมคณะวิทย์จิตอาสา เพื่อผู้สูงอายุ” โดยมีตัวแทนอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มอบของบริจาคของใช้จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์คนชรา จ.นครปฐมในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”