สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน สวัสดีปีใหม่ผู้ปกครองชาญ โชตินันทเศรษฐ์ เหรัญญิก สภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหหานคร

Happy New Year to the Church of Christ in Thailand Administrator

     Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand paid a visit to express happy new year wishes to Elder Charn Chotinantasaeth, Treasurer of the Church of Christ in Thailand on December 29, 2021 at the Church of Christ in Thailand Building, Bangkok.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”