สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน และผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่
นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

    เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565  ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”