กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Call Us Now +66-3438-8555

•  คุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
          ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เรื่อง  คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 1: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2561

          ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 2 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  พ.ศ. 2561

แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
          ข้อมูลการขอรหัสผ่านและยื่นแบบคำขอกู้ยืม

          แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)

          • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก (กรอ.เดิม) สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ค่าครองชีพ

          • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก (กรอ.เดิม) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะขอกู้ค่าครองชีพ

• แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา ...click...
         • ตัวอย่างแบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา