กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Call Us Now +66-3438-8555

•  คุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
          ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เรื่อง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ. 2560

          ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
          แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)

          • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก (กรอ.เดิม) สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ค่าครองชีพ

          • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก (กรอ.เดิม) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะขอกู้ค่าครองชีพ

• แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา ...click...
         • ตัวอย่างแบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา