คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง Functional Approach in Spinal Disorders and Core Problems

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย   คริสเตียน ร่วมกับ คลินิกกายภาพบำบัดจันทอุดม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Functional Approach in Spinal Disorders and Core Problems ให้กับนักกายภาพบำบัด ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ onsite ณ คลินิกกายภาพบำบัดจันทอุดม จังหวัดระยอง ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน