คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการอบรมเรื่อง Faculty Practice

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการอบรมเรื่อง Faculty practice ในระหว่างวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ให้กับคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรเพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำ Faculty practice ในครั้งนี้ มีกิจกรรม Workshop : Planning formulation การอภิปรายกลุ่มเรื่อง “แนวคิด ประสบการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล” โดยศาสตราจารย์ ดร. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตอานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศากุล ช่างไม้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช การนำเสนอผลงานของกลุ่มปฏิบัติการเรื่อง “แผนและแนวทางการดำเนินงาน Faculty practice ปีการศึกษา 2563-2564” ในแต่ละกลุ่มวิชา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน