โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

     สำนักศาสนกิจจัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “Agape love อากาเป้เลิฟ รักไม่มีเงื่อนไข ” บรรยายธรรมโดยศาสนาจารย์ ดร. ยุทธภัณฑ์ พินิจ ผู้ช่วยคณบดี คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Ethics Development and Restoration Project in Academic Year 2564

     Office of Religious Mission organized Ethics Development and Restoration Project in Academic Year 2564 on the topic “Agape Love : Unconditional Love “.

     Reverend Dr. Yutthaphan Pinij, Assistant Dean of College of Christian Theology, Christian University of Thailand gave a sermon on Monday 14th February, 2022 at the Auditorium, Srisirinthorn Building of Christian University of Thailand.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”