หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการ

การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมแบบเป็นองค์รวมเพื่อการสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิม

     วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  นำโดยผศ.ดร.ศากุล ช่างไม้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดบัวขาว  บริษัทสยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด  สาขาบ้านโป่ง  จัดโครงการ “การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมแบบเป็นองค์รวมเพื่อการสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิม” ณ วัดรางวาลย์  ตำบลลาดบัวขาว  อำเภอบ้านโป่ง    จังหวัดราชบุรี  ขอขอบคุณอาจารย์ศิรเมศร์ โภโค ที่ช่วยประสานงานกับทุกหน่วยงานเพื่อจัดโครงการในครั้งนี้ ขอบคุณคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์กุลิสรา  เฟื่องมะนะกูล ศิษย์เก่าในหลักสูตร คุณรดาสุทธาวาส และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุชั้นปีที่ 1 ที่ได้ร่วมแรงอย่างแข็งขันในการประเมินภาวะสุขภาพให้กับผู้สูงอายุทั้งที่มาร่วมงานที่วัด  และที่ตามไปประเมินภาวะสุขภาพที่บ้านของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง และขอบคุณอสม.หมู่ 7 ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือพานักศึกษาและคณาจารย์ไปตามบ้านผู้สูงอายุ เพื่อไปประเมินภาวะสุขภาพอย่างครบถ้วน 

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”