โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม

     เมื่อวันที่ 3 และ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 อาจารย์หทัยชนก หมากผิน อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้พาตัวแทนนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 ไปดูงานกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ ในโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม ซึ่งจัดโดยทีมกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และเครือข่ายนักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ (กสส.) เขตบริการสุขภาพที่ 5 เพื่อให้นักศึกษาเห็นการทำงานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพและประชาชนผู้เข้ารับบริการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”