คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรม “East Meets West”

     สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ได้จัดกิจกรรม East Meets West เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร่วมกับนักศึกษาจาก Western Carolina University (WCU) ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับนักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงนักศึกษาจากสาขาอื่น ๆ ที่สนใจ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากสองมหาวิทยาลัยเพื่อการทำงานร่วมกันในอนาคต

     Tourism and Hospitality Management Program organized an activity entitled “East Meets West” on November 17, 2021 for Tourism and Hospitality Program students as well as students from other department with the students from Western Carolina University (WCU), United States of America in order to learn and improve English communication skills and to broaden relationship between both universities for future collaboration.