คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการแคมป์ออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

CUT-CJCUOnline Camp

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับสาขาวิชาการแปล (Department of Translation) มหาวิทยาลัยฉางจุง คริสเตียน ประเทศไต้หวัน (Chang Jung Christian University) จัดโครงการแคมป์ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 3 ท่าน ภายใต้หัวข้อ “Challenges of Covid-19 on Thai Tourism Industry and Higher Education” โดยมีนักศึกษาจากทั้งสองสถาบันเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และมีค่าระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเท่ากับ 4.84 หรืออยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ทั้งสองสถาบันยังได้มีโอกาสกระชับความสัมพันธ์เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาของทั้งสองสถาบันในอนาคตอีกด้วย

     During November 17-19, 2020, Tourism and Hospitality Management Program, Christian University of Thailand and Department of Translation, Chang Jung Christian University, Taiwan collaborated a virtual class lecture on a topic of “Challenges of Covid-19 on Thai Tourism Industry and Higher Education”. The satisfaction ratio of this event was 4.84 or equals to most satisfaction.

In this regards, our C.U.T. lectures had delivered their speech in accordance with the mentioned theme including wrapped up with questions and answers sessions from both side of university students. In addition, both university are able to extended their relationship among two institutions as well as seeking another future collaboration project to work together again.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน