คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการHealth Sciences Clinic Online : ดูแลสุขภาพอย่างไรให้ห่างไกลจากโควิด-19

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยความร่วมมือทั้ง 4 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัรฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ Health Sciences Clinic Online : ดูแลสุขภาพอย่างไรให้ห่างไกลจากโควิด-19 ระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting โดยเป็นการบรรยายเผยแพร่และให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้เพื่อดูแล ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อสะสมและยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 1) หัวข้อ “การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วย Covid-19 ด้วยการรักษาทางกายภาพบำบัด” โดยสาขาวิชากายภาพบำบัด 2) หัวข้อ “เทคนิคทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ในประเทศไทย” โดยสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3) หัวข้อ “อาหารและสมุนไพรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน Covid-19” โดยสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 4) หัวข้อ “ออกกำลังกายอย่างไรให้ห่างไกล Covid-19” โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และควบคู่กับการแนะแนวของหลักสูตรฯ ทั้ง 4 หลักสูตรฯ  ทั้งนี้มีนักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน