คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพมอบสิ่งของและอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ณ ศูนย์พักคอย ศพด.เทศบาลตำบลดอนยายหอม จ.นครปฐม

     เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมด้วยอาจารย์นิอร ชุมศรีและอาจารย์รุ่งฟ้า เทียมกลาง เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ามอบสิ่งของและอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักกักตัวที่บ้าน Home Isolation โดยเข้ามอบสิ่งของบริจาค ณ ศูนย์พักคอย ศพด.เทศบาลตำบลดอนยายหอม จ.นครปฐม เพื่อส่งต่อไปยังผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักกักตัวที่บ้าน Home Isolation ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนยายหอม ต่อไ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน