คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “Cabin Crew Camp”

     สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร และบริษัทตั้งใจเรียน ได้จัดกิจกรรม “Cabin Crew Camp”ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564 โดยเป็นกิจกรรมสร้างแรงบัลดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสนใจศึกษาต่อด้านอุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยว โรงแรมและการบริการ ซึ่งในกิจกรรมมีการจัดทดสอบเพื่อวัดทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการแนะแนวหลักสูตรฯ โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรฯเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านการศึกษา พร้อมทั้งวิทยากรพิเศษ ซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ได้มาให้ความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนในสายวิชาชีพนี้ ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

     Department of Tourism and Hospitality Management, Multidisciplinary College, Christian University of Thailand together with Marketing and Organizational Communication section and Tung Jai Rean Company organized “Cabin Crew Camp” on Sunday 19 September 2564 in order to inspiring and guiding high school students who are interested in studying airline business, tourism and hospitality industries including giving information of studying in Tourism and Hospitality Management program at C.U.T. by department’s lecturer along with special guest speaker who currently works as a flight attendance to present a career path for students who want to study in this field. The activity was perfectly full of warmth and intimacy.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน