คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ภาพโครงการ BTHM-CJCU Online Learning Chinese and Culture

     สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกับ Department of Translation, Chang Jung Christian University ประเทศไต้หวัน จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมจีนและการท่องเที่ยวไต้หวัน ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยคริสเตียนให้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ กับ Chang Jung Christian University อีกด้วย โดยโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 106 คน จากหลากหลายประเทศ เช่น ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม และไต้หวัน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมต่อการจัดโครงการอยู่ที่ 4.83 หรือระดับดีมาก

วิชาการแก่สังคมของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     Tourism and Hospitality Management Program and Department of Translation, Chang Jung Christian University, Taiwan will be organizing “Online Learning Chinese and Culture” as well as Taiwan Tourism through online platform between November to December 2021 in order to increase academic knowledge for students, staffs and alumni of Christian university of Thailand as well as enhance a good relationship among Department of Tourism and Hospitality Management and Chang Jung Christian University. There are 106 participants joined this project such as Thailand, Indonesia, Philippines, Vietnam and Taiwan. The satisfaction evaluation of this project is 4.83 equals to excellent.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน