ผลงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (Moral Project ปี 2)

     ผลงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (Moral Project ปี 2) ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ภายใต้ชื่อว่า [ ” กวาด (Broom) ” ความห่วยใย… ใส่ใจชุมชน ] ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล … โดยเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ประจำปี 2564 (ออนไลน์) ในการประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7 เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปีของสภาการพยาบาล เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ Best Practice และ Ethics Learning Center” เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”