กรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน

Call Us Now +66-3438-8555

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน
ดร.รัตนา ศรีเหรัญ
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้ปกครอง พิริยะ วิเศษจินดา
นายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้ปกครอง รองศาสตราจารย์ ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ปกครองชาญ โชตินันทเศรษฐ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชัย ศรีขวัญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสนาจารย์ ดร.บัณฑูร บุญอิต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มัคนายกสมชาติ สารธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอำพล บงกชมาศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิศาล มหชวโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มัคนายก นายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์วิโรจน์ ดิเรกสถาพร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   
อาจารย์ ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ผู้แทนคณาจารย์)