คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัล Best Research Article Award จาก Thailand Association of Applied Linguistics (TAAL)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ
อาจารย์รุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ในโอกาสได้รับรางวัล “The Best Research Article”
จาก “Thailand Association of Applied Linguistics”
ในบทความ เรื่อง “Challenges for Thai business people using English in ASEAN”
ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ Kasetsart Journal of Social Sciences (indexed in SCOPUS and ranked at Scimago Journal Rank Q2)


อ่านบทความได้ทาง : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss/article/view/242345/164686