หลักสูตรระดับปริญญาตรี

Call Us Now +66-3438-8555


• International Program
  B.A.: Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Innovation ...more detail...

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program ...more detail...

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
Bachelor of Business Administration Program in Medical Secretary ...more detail...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
Bachelor of Science Program in Physical Therapy ...more detail...


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  
Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design...more detail...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology and Nutrition ...more detail...


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
Bachelor of Science Program in Sports Science and Exercise ...more detail...

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering ...more detail...

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Theology ...more detail...