คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การตรวจประเมินเพื่อการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

     เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปริญญาในวิชาชีพ สำหรับพิจารณารับรองสถาบัน และได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร. สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวทิยาลัยคริสเตียน และ อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดี และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งอาจารย์ในหลักสูตรฯเข้าร่วมการต้อนรับและเข้ารับฟังคำเสนอแนะจากคณะกรรมการการตรวจประเมิน