คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงกรานต์ กลมสุข จากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงกรานต์ กลมสุข จากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ ที่ผ่านการทดสอบทดสอบว่าด้วยการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบสมรรถนะบุคลากร ด้านการจัดการท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประเทศไทย ซึ่งจากการผ่านการทดสอบดังกล่าวจะทำให้อาจารย์สงกรานต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทำหน้าที่ในการทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคล/สถาบันตามมาตรฐานอาชีพด้านการจัดการท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพตามมารตฐานที่กำหนด รวมไปถึงสร้างโอกาสในการก้าวหน้าทางวิชาชีพทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศที่สอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนด้านการท่องเที่ยว (ASEAN Mutual Recognition Arrangement-Tourism Profession : MRATP) อีกด้วย

     Congratulations to Mr.Songkran Klomsook from the Department of Tourism and Hospitality Management, Multidisciplinary College who has successfully completed the training program on Assessment Technique and being an expert personnel in Tourism, Hotel and Restaurant Profession certified by Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) Thailand. In this regards, Mr.Songkran will be able to test and certify the competence of individuals/institutions according to professional standards in tourism, hotel and restaurant profession in order to develop individual to meet the professional standards as well as to increase job opportunities at both national and international levels in accordance with the ASEAN Mutual Recognition Arrangement-Tourism Profession (MRATP) qualifications.