News & Event

Call Us Now +66-3438-8555

“ สภากาแฟจังหวัดนครปฐม ”
การนำเสนอนวัตกรรม โดยบูรณาการจากรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจในยุค 4.0
Tourism Quiz Challenge 2018
Christian University Open House 2018
พิธีเปิดคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน
C.U.T A-Math & Crossword Challenge 2018
โครงการ “MDC Smart Knowledge” 
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560
“ช่อมะกอกเกมส์ 2561 กีฬาต้านยาเสพติด ปลอดบุหรี่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
ACUCA Student Camp 2018
2018 CJCU Partner School President Forum
โครงการ “ลดอุบัติเหตุทางถนน”
พิธีนมัสการเปิดคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน