Admission

Call Us Now +66-3438-8555

Admission
    • Online Admission

Calendar for Admission
    • Bachelor's Degree
    • Graduate


Bachelor's Degree

คุณสมบัติ 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร ต้องจบสายวิทย์-คณิต เท่านั้น
หลักฐานประกอบ 
• สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 1  ชุด  
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
• รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
• สำเนาคะแนน  O-NET  หรือ  สำนาใบแจ้งผลการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป (ตอนที่ 2) PAT 1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์  PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  1  ชุด   (ถ้ามี)
การรับสมัครและศูนย์รับสมัคร
• รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
• การเทียบโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ ก.พ. รับรอง
การสมัครด้วยตนเอง
1. ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่  www.christian.ac.th   หรือขอรับใบสมัคร (ฟรี)  ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  เลขที่ 144 หมู่ 7
ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ

2. ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่  7 ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์  อาคารสภาคริสตจักร ในประเทศไทย เลขที่  328  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ ผู้ที่ยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครแล้วจะได้รับ เอกสาร 3  ฉบับคือ ใบเสร็จรับเงิน บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์วัดความรู้  และรายละเอียดประกอบการสมัครวัดความรู้
การสมัครทางไปรษณีย์
1. ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.christian.ac.th  หรือขอรับใบสมัคร (ฟรี) ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ

2. ให้ผู้สมัครซื้อธนาณัติ  (จำนวน  340  บาท   เป็นค่าสมัครและค่าส่งเอกสาร)   สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยคริสเตียน และส่งใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 4.4  มาที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่  7  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000
การสมัครทาง internet
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ได้ที่ www.christian.ac.th   โดยให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ตให้ครบถ้วน และส่งธนาณัติค่าสมัครจำนวน 340 บาท (เป็นค่าสมัครและค่าส่งเอกสาร) สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครและธนาณัติมาที่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  เลขที่  144 หมู่ 7  ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
การสอบคัดเลือก
• การสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจะจัดสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แบบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
• การสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
• การคัดเลือกโดยการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต

Master's Degree

คุณสมบัติ 
1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการพยาบาล จากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง   เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี
2.Master of Arts Program และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองและมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
หลักฐานประกอบ
• สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 ชุด
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
• สำหรับผู้สนใจที่จะศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ต้องการหลักฐานเพิ่มเติม  ดังนี้ 
      • หนังสือรับรองการทำงาน 1 ชุด 
      • บัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
      • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การรับสมัครและศูนย์รับสมัคร
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
• การเทียบโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ ก.พ. รับรอง
การสมัครด้วยตนเอง
1  ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.christian.ac.th  หรือขอรับใบสมัคร (ฟรี) ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ

2.  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144  หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์  อาคารสภาคริสตจักร ในประเทศไทย เลขที่  328  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ ผู้ที่ยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครแล้วจะได้รับเอกสาร  3  ฉบับคือ ใบเสร็จรับเงิน บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์วัดความรู้  และรายละเอียดประกอบการสมัคร

การสมัครทางไปรษณีย์
1. ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่  www.christian.ac.th  หรือขอรับใบสมัคร (ฟรี) ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ  

2. ให้ผู้สมัครซื้อธนาณัติ  (จำนวน  440  บาท   เป็นค่าสมัครและค่าส่งเอกสาร) สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยคริสเตียน และส่งใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 5.4  มาที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่  7  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000
การสมัครทาง Internet
1. ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ได้ที่ www.christian.ac.th โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ให้ครบถ้วน 

2. ส่งธนาณัติค่าสมัครจำนวน 440 บาท สั่งจ่ายในนาม  มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครและธนาณัติมาที่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  144  หมู่  7  ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
การสอบคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกดังนี้
      • สัมภาษณ์  และทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ทดสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ภายหลังจากการสัมภาษณ์แล้ว หรือแสดงใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

Doctoral Degree

คุณสมบัติ
• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองทุกสาขาวิชา ทั้งนี้สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโทสาขาวิชาใดก็ได้ • มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  2  ปี ยกเว้นสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนและมีหน่วยกิตของรายวิชา ทางการบริหารจัดการหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  ในระบบทวิภาค  
• กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติตามข้อ  2  คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรจะกำหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
หลักฐานประกอบ
• สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าระดับละ 1 ชุด
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
• หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกจำนวน 2 ฉบับ ในกรณีที่ผู้สมัครกำลังปฏิบัติงานใน หน่วยงานใด หนังสือรับรองต้องเป็นของผู้บังคับบัญชา 1 ฉบับ และ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีก 1 ฉบับ
โครงร่างวิจัยโดยย่อหรือกรอบแนวคิดการวิจัยโดยให้มีรายละเอียดดังนี้
• ความสำคัญของปัญหาที่ต้องการศึกษาวิจัย (Significance of Justification)
• วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย (Research Objectives)
• ชนิดของรูปแบบการวิจัย (Type of Research Design)
• คำถามวิจัยและหัวข้อวิจัย (Research Problem and Question )
• กรอบความคิดการวิจัย (Research Conceptual Framework)
• บรรณานุกรมหรือรายการเอกสารอ้างอิง (Bibliography or List of References)
การรับสมัครและศูนย์รับสมัคร
 • การเทียบโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ ก.พ. รับรอง
สมัครด้วยตนเอง
1  ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.christian.ac.th  หรือขอรับใบสมัคร (ฟรี) ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ

2.  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144  หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์  อาคารสภาคริสตจักร ในประเทศไทย เลขที่  328  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ ผู้ที่ยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครแล้วจะได้รับเอกสาร  3  ฉบับคือ ใบเสร็จรับเงิน บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์วัดความรู้  และรายละเอียดประกอบการสมัคร

การสมัครทางไปรษณีย์
1. ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่  www.christian.ac.th  หรือขอรับใบสมัคร (ฟรี) ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ  

2. ให้ผู้สมัครซื้อธนาณัติ  (จำนวน  440  บาท   เป็นค่าสมัครและค่าส่งเอกสาร) สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยคริสเตียน และส่งใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 5.4  มาที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่  7  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000
การสมัครทาง Internet
1. ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ได้ที่ www.christian.ac.th โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ให้ครบถ้วน 

2. ส่งธนาณัติค่าสมัครจำนวน 440 บาท สั่งจ่ายในนาม  มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครและธนาณัติมาที่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  144  หมู่  7  ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
การสอบคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกดังนี้
      • สัมภาษณ์  พร้อมส่งหัวข้อและกรอบแนวคิดการทำวิจัย
      • ทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังจากผ่านการสัมภาษณ์แล้ว หรือแสดงใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

International and Bilingual Program

Qualifications
To enter the international program an entering student must have graduated from an international school with instruction of all courses in English, or have a TOEFL score of 437 or above, or an IELTS score of at least 4.0 or an ONET score in English of at least 40%. Other students may enter the international program after successfully completing the following Intensive English courses:
    • Intensive English I : English Oral Skills 3(2-2)
    • Intensive English II : English Reading Skills 3(2-2)
    • Intensive English III : English Writing Skills 3(2-2)
Bachelor's Degree (4 Years) 
• Must have graduated from Mattayom 6, Grade 12 or equival
• For Bachelor of Science in Physical Therapy and Bachelor of Science in Industrial Science must have completed a Science or Mathematics major in Mattayom/High School or equivalent 
Continuing Education
• Must have a Po.Wo.So./Associate's Degree or equivalent in this academic field from an accredited institution for Business Management
• Must have at least a basic Nursing Education certificate for Nursing Sciences
Required Documents
Enclose these documents with the application form:
    • A copy of transcripts / educational certificate (s)
    • A copy of Thai ID card or passport for overseas applicants
    • Three 1" photos taken within the last three months (Frontal view, without hats or sun glasses
    • A copy of Household Registration (for Thai)
    • A copy of TOEFL/IELT/SAT result (if applicable)
Application Procedures
• Walk-In now receiving applications
Submit an application form at any of three Christian University of Thailand locations:
    • Christian University of Thailand (Registrar's Office, Main Campus - Nakhon Pathom)
    • Pra Pratone Academic Service Center (Nakhon Pathom)
    • Siam Complex Educational Center (Church of Christ in Thailand Building 8th and 9th floors, 328 Phayathai Road, Rajthevi Bangkok)
• Mail
Send a completed application and US$25 Postal Money Order to
"Christian University of Thailand" P.O. Box 33 Nakhon Pathom 73000 Thailand
• Internet
Submit the application form by email (digital pictures acceptable).
Direction for sending your application fee will be sent to your email address. Transfer of funds will be handled on a country - to - country basis
• Applicants who have paid the application fee will receive three documents:
    • Receipt
    • Entering Student Proficiency Exam ID Card
    • New Student Information Packet 
Admission Options
• Admissions
• Special exemption for undergraduate students with a grade point average of 2.50 or above and for graduate students with a graduate point average of 3.00 or above
• Transfer from international programs in other accredited institutions of higher education

Tuition Fee

หลักสูตรปริญญาตรี
หมวดค่าหน่วยกิต
>> หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
- บรรยาย หน่วยกิตละ 1,000.- บาท
- ปฏิบัติ หน่วยกิตละ 1,500.- บาท
>> หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- บรรยาย หน่วยกิตละ 1,000.- บาท
- ปฏิบัติ หน่วยกิตละ 1,500.- บาท
>> หมวดพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
- บรรยาย หน่วยกิตละ 1,000.- บาท
- ปฏิบัติ หน่วยกิตละ 1,500.- บาท
หมวดค่าบำรุงปกติ
>> ค่าบำรุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) 8,000.- บาท
หลักสูตรปริญญาโท
หมวดค่าหน่วยกิต
>> รายวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 2,000.- บาท
>> รายวิชาในหลักสูตร
- รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 2,500.- บาท
- รายวิชาปฏิบัติ/ทดลอง หน่วยกิตละ 3,000.- บาท
- รายวิชาปฏิบัติ วิชาชีพ หน่วยกิตละ 3,500.- บาท
>> รายวิชาวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ 3,500.- บาท
หมวดค่าบำรุงปกติ
- ค่าบำรุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) 10,000.- บาท
หลักสูตรปริญญาเอก
หมวดค่าหน่วยกิต
>> รายวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 2,500.- บาท
>> รายวิชาในหลักสูตร หน่วยกิตละ 5,000.- บาท
>> รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตละ 6,000.- บาท
หมวดค่าบำรุงปกติ
>> ค่าบำรุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) 12,000.- บาท
Credit Fees for Undergraduate International Program
Tuition
>> Remedial Courses
- Lecture per credit 1,500.- บาท
- Practice per credit 1,800.- บาท
>> General Education
- Lecture per credit 1,200.- บาท
- Practice per credit 1,800.- บาท
>> Professional Practicum
- Lecture per credit 1,500.- บาท
- Practice per credit 2,000.- บาท
Regular fees
>> Educational service fee for Thai Students per semester 12,000.- บาท
>> Educational service fee for Foreign Students per semester 17,000.- บาท