THAI ENG

เกี่ยวกับเรา

Call Us Now +66-3438-8555

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 •           “มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”

ตราสัญลักษณ์

  โล่สามเหลี่ยม
 • เปรียบเสมือน เกราะกำบังภัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงปกปักรักษาสถาบันของพระองค์ตลอดเวลา
 • ต้นไม้
 • เปรียบเสมือน ความเจริญงอกงามและความดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติตลอดไป
 • ตัวเลข " 1983 "
 • หมายถึง ปีคริสตศักราชที่สถาบันก่อตั้งขึ้น
 • ต้นไม้ประจำสถาบัน
 • คือ ต้นมะกอก ต้นมะกอก เปรียบเสมือน ความมั่นคงถาวรและความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปของสถาบัน
 • เครื่องหมายกางเขน
 • แสดงถึง ความรักและการเสียสละของพระเยซูคริสต์เพื่อมนุษย์
 • เปลวไฟจากตะเกียง
 • เปรียบเสมือน แสงสว่างแห่งความรู้
 • หมวกบัณฑิต
 • แสดงถึง บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมที่สถาบันผลิตออกไปรับใช้สังคม
 • ช่อใบมะกอก
 • เปรียบเสมือน ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปของสถาบัน
 • ตะเกียง
 • เปรียบเสมือน แสงสว่างต่อผู้รับบริการ
 • หนังสือ
 • แสดงถึง ความรู้ที่จะก่อให้เกิดสติปัญญา
 • คำว่า " รัก - บริการ "
 • คือ ปณิธานของสถาบัน ซึ่งมาจากคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ตรัสว่า" พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนและให้มนุษย์รักและปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน"
 • สีประจำสถาบัน
 • คือ น้ำเงิน-ทอง

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 •           มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงกำไร มีเป้าประสงค์เพื่อแสดงความรัก ความเชื่อ และความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งทรงสอนให้มนุษย์รักและบริการซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความสมดุล ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน อันนำไปสู่สันติสุขของมวลมนุษย์
 •           มหาวิทยาลัยคริสเตียน เชื่อในการเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ การเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning) การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Generative Learning) การเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (Mindful Learning) และการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติได้ (Result-Based Learning) ที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับนานาชาติ และเชื่อในการผลิตผลงานวิชาการ และการทำวิจัยอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม รวมทั้งเชื่อในการให้บริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมแก่ชุมชนเป้าหมาย องค์กรและสังคม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล เหมาะสม และเป็นธรรม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบรรษัทภิบาล เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ
 •           มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงยึดมั่นใน “รักและบริการ” ที่เป็นเลิศ ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ มีจริยธรรมและคุณธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล มีสมรรถนะการผลิต/การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะการทำวิจัยอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยตนเองตลอดชีวิต บนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาไทย มีสมรรถนะการบริหารจัดการที่คำนึงถึงระบบนิเวศ และมีสมรรถนะการประกอบอาชีพอิสระ/การประกอบการอิสระ มีจิตสำนึกในการให้บริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งมีสุขภาวะแบบองค์รวม มีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ตลอดจนเทิดทูนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อการเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่า และเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศในประชาคมโลก

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 •           อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยคริสเตียน หมายถึง คุณลักษณะเด่นของบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
 • 1) มีจริยธรรมและคุณธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา
 • 2) มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล
 • 3) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • 4) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 •           เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน หมายถึง ผลสำเร็จของการบริหารจัดการ และการดำเนินงานที่มีลักษณะเฉพาะ และมีความโดดเด่นของนักศึกษาและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยคริสเตียน ดังนี้
 • 1) มีวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ
 • 2) การเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ

มาตรการส่งเสริมสังคมของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 •           มาตรการส่งเสริมสังคมของมหาวิทยาลัยคริสเตียน หมายถึง แนวทางการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดผลอย่างยั่งยืน ด้วยการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม ดังนี้
 • 1) การเทิดทูนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
 • 2) การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการดำรงชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

Contact


144 Moo 7, Donyaihom, Muang District, Nakhonpathom, Thailand 73000, Tel. +66-3438-8555, Fax +66-3427-4500 E-mail: admission@christian.ac.th  

Links


Follow


Christian Universitry of Thailand © 2018. All Rights Reserved.