เกี่ยวกับเรา

Call Us Now +66-3438-8555

ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นสถานศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มมิชชันนารีชาวอเมริกันได้วางรากฐานสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และต่อยอดมาถึงมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในปี พ.ศ. 2526 ในชื่อแรก จัดตั้งว่า “วิทยาลัยคริสเตียน” เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 เปิดดำเนินการสอนปีการศึกษา 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรแรก เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยมีที่ทำการอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร

          ต่อมาในปีการศึกษา 2539 ได้ก่อสร้างที่ทำการถาวร และย้ายมาตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และในปีการศึกษา 2544 ได้รับอนุญาตให้ เปลี่ยนสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลัยคริสเตียน" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2544 และปีการศึกษา 2549 ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีบางสาขาวิชาที่ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร


วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

          1. จัดการอุดมศึกษาโดยยึดมั่นใน“รักและบริการ”ที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานและคุณภาพการจัดการอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านการบริหารจัดการและการบัญชี  ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้านภาษาต่างประเทศและด้านศาสนศาสตร์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล และการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ
          2. ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะการปฏิบัติวิชาชีพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาไทย มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมีสมรรถนะการบริหารจัดการด้วยบรรษัทภิบาล และมีสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          3. ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
          4. ผลิตบัณฑิตให้มีดุลยภาพของคุณภาพระดับนานาชาติ มีคุณธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา  มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน  มีสุขภาวะแบบองค์รวม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีการประกอบวิชาชีพและการดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง มีจิตอาสาและจิตสำนึกในการให้บริการที่เป็นเลิศ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นเอกภาพของปวงชนชาวไทย เพื่อการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย และเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเอเชียและประชาคมโลก
          5. เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และทำวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสร้าง เผยแพร่ นำผลและรับรองคุณภาพของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
          6. เป็นแหล่งการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
          7. เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากธรรมชาติ


ปรัชญามหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยคริสเตียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร  และมีเป้าประสงค์เพื่อแสดงความรักความเชื่อ และความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งทรงสอนให้มนุษย์รักและบริการซึ่งกันและกัน เพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  เชื่อว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานและคุณภาพ ในการ    จัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ  การทำวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคมรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่า   และความยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรษัทภิบาล และการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ
           มหาวิทยาลัยคริสเตียน ยึดมั่นใน “รักและบริการ” ที่เป็นเลิศ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   ระดับนานาชาติ  มีคุณธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิผล  มีทักษะการผลิตและหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะทางวิชาการ ทักษะการทำวิจัย และการสร้างนวัตกรรม และชำนาญในการปฏิบัติวิชาชีพ มีจิตสำนึกในการให้บริการที่เป็นเลิศ  มีสุขภาวะ สามารถประกอบการอิสระ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  บนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาไทย  มีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สู่การเป็นพลโลกที่มีคุณค่าและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในประชาคม  โลกได้


วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

          “มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีดุลยภาพของคุณภาพระดับนานาชาติ  มีคุณธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา  มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน  มีสุขภาวะแบบองค์รวม
และมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล”


ตราสัญลักษณ์

โล่สามเหลี่ยม 
เปรียบเสมือน เกราะกำบังภัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงปกปักรักษาสถาบันของพระองค์ตลอดเวลา

เครื่องหมายกางเขน 
แสดงถึง ความรักและการเสียสละของพระเยซูคริสต์เพื่อมนุษย์

ตะเกียง 
เปรียบเสมือน แสงสว่างต่อผู้รับบริการ

เปลวไฟจากตะเกียง 
เปรียบเสมือน แสงสว่างแห่งความรู้ 

หนังสือ 
แสดงถึง ความรู้ที่จะก่อให้เกิดสติปัญญา

ต้นไม้ 
เปรียบเสมือน ความเจริญงอกงามและความดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติตลอดไป

หมวกบัณฑิต 
แสดงถึง บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมที่สถาบันผลิตออกไปรับใช้สังคม

คำว่า " รัก - บริการ " 
คือ ปณิธานของสถาบัน ซึ่งมาจากคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ตรัสว่า" พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนและให้มนุษย์รักและปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน" 

ตัวเลข " 1983 " 
หมายถึง ปีคริสตศักราชที่สถาบันก่อตั้งขึ้น

ช่อใบมะกอก 
เปรียบเสมือน ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปของสถาบัน

สีประจำสถาบัน 
คือ น้ำเงิน-ทอง

ต้นไม้ประจำสถาบัน คือ ต้นมะกอก 
ต้นมะกอก เปรียบเสมือน ความมั่นคงถาวรและความเจริญรุ่งเรือง
ตลอดไปของสถาบัน

Gallery