ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์

     ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์ หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ที่สอบผ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ 
หลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (ภาคทฤษฏี)”และหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner)”
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งจากการผ่านการทดสอบดังกล่าว จะทำให้อาจารย์ ดร. พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทำหน้าที่ในการทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคลากร/สถาบันตามมาตรฐานอาชีพด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการบัญชี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีควาเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานอาชีพลัคุณวุฒิวิชาชีพดังหก่าว รวมไปถึงสร้างโอกาสในความก้าวหน้าทางวิชาชีพทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศที่สอดคล้องกับข้อตกลงตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner)

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”