คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์

ได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลเเละการผดุงครรภ์

สภาการพยาบาล ปีการศึกษา 2564

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลเเละการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล ปีการศึกษา 2564 เมื่อ วันที่ 24 -25 พฤษภาคม พ.ศ.2564

     ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข หิงคานนท์ อาจารย์ ดร. พรรณทิพา แก้วมาตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลา ตันตโยทัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน