คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

     วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ Bachelor of Nursing Science Program เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ในระบบ
ออนไลน์ Microsoft team โดย ได้รับปัจฉิมโอวาทจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  รุจนเวช  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง” Sharing ประสบการณ์ตรง

     จากรุ่นพี่… สู่รุ่นน้อง ” โดย วิทยากร 3 ท่านได้แก่ พว.นิรุจน์  แตงอ่อน, พว.วนาลี ศักดิ์แสง และ พว.ถาวร  แสนทอง
หัวข้อเรื่อง ” แนวทางการศึกษาต่อภายหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต “

      โดย วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ พว.หฤษฎ์ เซี่ยงหว็อง และ พว.ฉัตรชัย  พิมาทัย
หัวข้อเรื่อง ” ระบบการทำงานของโรงพยาบาล : การพยาบาลด้วยหัวใจ “

      โดย วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ พว.ณัฐธิดา  ใจตรง และ พว.อุบลวรรณ์  กลิ่นชื่น ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และแนวทางในการเตรียมตัวประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าอย่างอบอุ่น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน