คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง"

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำโดย อาจารย์มัณฑนา เทวาโภคิณกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาฯ อาจารย์พัทธนันท์ กมลศิริอนันต์ อาจารย์เมธาวี ดวงจินดา อาจารย์พัชราพร ตาใจ และอาจารย์วาณี พงษ์ทอง นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 คน เข้าร่วม ‘ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง” ‘ ณ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในระหว่างวันที่ 25 -27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยคริสเตียน (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสโมสรนักศึกษาคณะสหวิทยาการ) และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน