คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศิษย์เก่ากายภาพบำบัด ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

     ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน “คุณธันยกานต์ พวงทอง” ตำแหน่ง ครูกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน