พิธีก้าวแรกสู่วิชาชีพกายภาพบำบัด

     เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดพิธีการมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 17 “พิธีก้าวแรกสู่วิชาชีพกายภาพบำบัด” โดยได้รับโอวาทจากท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร ได้กล่าวคำยินดีแก่นักศึกษา ให้ข้อคิดสำหรับการเตรียมพร้อมในการฝึกปฏิบัติทางคลินิก ต่อจากนั้นหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด อาจารย์ ดร.ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว ได้กล่าวแสดงความยินดี ความภาคภูมิใจ และให้กำลังใจนักศึกษาทุกคนที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนได้ถึงวันที่ได้ไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางคลินิก ณ แหล่งฝึกต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”