คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนจบหลังยุคโควิด

จบใหม่ยังไงก็ได้งาน &โครงการ ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง

    วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนจบหลังยุคโควิด จบใหม่ยังไงก็ได้งาน และ โครงการ ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง โดย.. ได้รับความรู้และเทคนิคในการสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพ การแต่งกาย รวมถึงการทำ Workshop การเขียน Resume อีกด้วย … อีกทั้งยังได้รับการปลูกจิตสำนึกในการชำระคืนกยศ.อีกด้วย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน