คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ “สูงวัยดูแลใส่ใจสุขภาพ” ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลดอนยายหอม

     ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลดอนยายหอม ร่วมกับ

     สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และสาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมทำกิจกรรมบริการวิชาการโครงการ “สูงวัยดูแลใส่ใจสุขภาพ”  ให้กับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล
ดอนยายหอม จำนวนกว่า 40 คน โดยมีการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ จากอาจารย์ประจำหลักสูตรฯวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ที่ได้ผ่านการเรียนรายวิชา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ซึ่งได้นำความรู้ที่เรียน มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

โดยกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสุขภาพทางกายมีดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ฐานคัดกรอง วัดความดัน และให้ความรู้การดูแลสุขภาพ

กิจกรรมที่ 2 เครื่องทดความคล่องแคล่วว่องไว dot drill ในผูเสูงอายุ

กิจกรรมที่ 3 การวัดองค์ประกอบร่างกาย

กิจกรรมที่ 4 การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนล่าง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน