คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ "วิทยาศาสตร์สุขภาพรวมใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ" คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

     เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เข้าร่วมในโครงการ “วิทยาศาสตร์สุขภาพใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ” โดยมี อาจารย์ รุ่งฟ้า เทียมกลาง อาจารย์วุฒิสาน แสงแก้ว และนักศึกษาตัวแทนหลักสูตรฯ จำนวน 3 คน เข้าให้ความรู้และการแนะนำเรื่องการออกกำลังกายตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลและนำความรู้ในรายวิชา TSSE3303 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ TSSE3311วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ  ไปประยุกต์ใช้เพื่อแนะนำแก่ผู้สูงอายุชุมชนตลาดจินดา

     ทั้งนี้ยังได้มีการ มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแก่ชมรมผู้สูงอายุตลาดจินดาเพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกด้วย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน