คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา และวัดจินดาราม

จัดโครงการ "ร่วมมือร่วมใจ พัฒนาพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน"

      สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา และวัดจินดาราม จัดโครงการ ” ร่วมมือร่วมใจ พัฒนาพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำอาจารย์พยาบาลและนักศึกษารายวิชา TNUR3351, INUR3351, TNUR3350 และ INUR3360 จำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในโอกาสนี้ ” อาจารย์พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ ” ผู้นำโครงการฯและสมาชิกสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ได้รับรางวัล “AVENUES OF SERVICE” จากสโมสรโรตารีสนามจันทร์อีกด้วย ….>>>> ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ ประชาชนชาวตลาดจินดา นักเรียนจากโรงเรียนตลาดจินดา ได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะ การนำขยะเหลือใช้ไปแปรรูปเป็น “ถ่าน” ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ยังเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย …. ในการนี้ทางสโมสรโรตารีสนามจันทร์ได้ทำการมอบตู้อบถ่านให้กับทางวัดจินดารามอีกด้วย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน