คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล ทางร่างกาย จิตใจ และการเคลื่อนไหว รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์หทัยชนก หมากผิน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ อบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล ทางร่างกาย จิตใจ และการเคลื่อนไหว รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 และ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลดอนยายหอม อ.เมือง จ. นครปฐม โดยบรรยายให้ความรู้และสาธิตการฝึกปฏิบัติการ ดังนี้ ิ
– การดูแลสุขภาพกายและใจของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้ดูแล และผู้สูงอายุ ิ
– การปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสู่การมีสุขภาวะที่ดีของผู้พิการและผู้สูงอายุ ิ
– กายภาพบำบัดและการออกกำลังกายสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ิ
– กายภาพบำบัดและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน