คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการสัมมนาสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2564

     นักศึกษาผู้นำของคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยวิทยากร อาจารย์รัตนา ด้วยดี, อาจารย์ชาคริสต์ ยิบพิกุล และอาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร นักศึกษาผู้นำที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ละการพัฒนาในเรื่องทักษะที่จำเป็นของผู้นำ การทำจิตอาสา การพัฒนาตนเอง และโอกาสชีวิต ทักษะการบริหารงานเบื้องต้น : PDCA วิธีการคิดและการทำงานเป็นทีม รวมถึงการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน