คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์

     >>>> นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ Bachelor of Nursing Science Program เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในระบบออนไลน์ Microsoft Team โดยรับฟังปฐมโอวาทจาก
” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร  รุจนเวช ” คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับฟังปรัชญา วัตถุประสงค์ หลักสูตร แผนการเรียน การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดโครงการ/กิจกรรม ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และยังได้รับฟังประสบการณ์การทำงานต่อในต่างประเทศ >> ประเทศเยอรมัน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเรียน ปิดท้ายด้วยการเสวนาจากรุ่นพี่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ในหัวข้อ เรียนอย่างไร ให้มีความสุข และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ……… นักศึกษาทุกคนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน