คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

>>> นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 จำนวน 150 คน เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในระบบออนไลน์ Microsoft Teams

มหาวิทยาลัยคริสเตียน