คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการฐานเรียนรู้เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหลักสอง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

    เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย นำโดยอาจารย์วุฒิสาน แสงแก้ว เข้าร่วมเป็นวิทยากรในฐานการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในโครงการฐานเรียนรู้เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหลักสอง  เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของภาวะทุพพลภาพและเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน จัดโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลหลักสอง ทั้งนี้มีนักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรให้มีความพร้อมและมีประสบการณ์เพิ่มเติมความรู้ด้านวิชาชีพมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน