คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาวะ ร่วมสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม

โครงการจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาวะ ร่วมสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม

โครงการจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาวะ ร่วมสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม วันพยาบาลแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม และสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน