คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางพยาบาลวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564

     จัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ในระบบออนไลน์ Microsoft team โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ
     นักศึกษาพยาบาลใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์ประจำกลุ่มย่อย กิจกรรมต่างๆ ทำให้นักศึกษาเกิดความผูกพันธ์ ความรักและความสามัคคีในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน