คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมใจ ต้านภัยโรคโควิด 19 และใส่ใจการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ต้านภัยโรคโควิด 19

โครงการคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมใจ ต้านภัยโรคโควิด 19 และใส่ใจการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จัดขึ้น ณ วัดดอนขนาก ในเทศกาลทอดกฐิน วันที่ 25 ตุลาคม 2563 โดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ในโครงการมีกิจกรรมการคัดกรองโรคโควิด 19 ก่อนเข้าร่วมงาน แจก Mask แอลกอฮอล์เจลล้างมือ บริการวัดความดันโลหิต การให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาต่างๆ และให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพทั่วไป

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน