คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในหัวข้อ "แนวทางการจัดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในนักศึกษา"

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

    

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขันในหัวข้อ “แนวทางการจัดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในนักศึกษา” วันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ดังนี้
1. รางวัลประกวดเขียนเรียงความ “เยาวชนกับปัญหาความรุนแรง”
– รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวนิศาชล วิทยาภาสิทธิ์
– รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวกุลภัสสร์ ธูปโพธิ์

2. รางวัลประกวดสุนทรพจน์วิชาการ หัวข้อ “เยาวชนกับปัญหาความรุนแรง”
– รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวสุมิตรา แสนใจ
– รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวนิศาชล วิทยาภาสิทธิ์
– รางวัล Popular Vote คือ นางสาวสุมิตรา แสนใจ

จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อทำให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน