คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แนวคิดและหลักการกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพและสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมความรู้ให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน ในหัวข้อ “แนวคิดและหลักการกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพและสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ” โดยมี       อ.ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดี คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ หลังจากการทำกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากรได้ทั้งความรู้ แนวความคิด ความสนุกสนานและการนำความรู้ทางกายภาพบำบัดไปใช้ในชุมชนต่อไป

     เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อไปร่วมกิจกรรมกับกายภาพบำบัดทั้ง 16 สถาบัน ที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวณัติกร รัศมี นางสาวอนุชาฎา    นามชารี และนางสาวอัญติมา ทบทวนน้อย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน