คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มอบทุนการศึกษาจากกองทุนในนาม “ เทพศิรินทร์จิตอาสา ”

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอบพระคุณ คุณธงไชย แสงกิจพร มากๆ ที่เป็นสะพานแห่งโอกาสเชื่อมสายใยของความกรุณา…ให้กับเด็กหนึ่งคนที่จะได้เป็นสะพานแห่งโอกาสให้กับผู้อื่นต่อไป….ด้วยการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนในนาม “เทพศิรินทร์จิตอาสา” โดยการ ติดต่อประสานงานจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศากุล ช่างไม้ เงินทุนส่วนนี้จะนำเข้าสมทบในกองทุน “การให้ไม่มีสิ้นสุด” ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน